Home > Ouders > Dyslexie behandeling

dyslexie

Dyslexiebehandeling

Wat is dyslexie?

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem bij het lezen en/of spellen. Vanaf eind groep 3 kan worden beoordeeld of de lees- en schrijfontwikkeling naar wens verloopt. Als dat niet het geval is en extra hulp ook geen resultaat oplevert, is het moment aangebroken om een deskundige in te schakelen die kan beoordelen of er sprake is van dyslexie.

Wat is de oorzaak van dyslexie?

De oorzaak van dyslexie kan enerzijds in de hersenen worden gezocht. Bij dyslectici is de rechterhelft van de hersenen veel actiever dan de linkerhelft, terwijl ons verbaal vermogen (schrijven, lezen, praten) zich aan de linkerzijde bevindt. Kinderen met dyslexie kunnen de koppeling van klanken aan letters bijvoorbeeld niet goed maken. Ze doen er langer over voordat ze alle letters kennen en deze tot woorden kunnen vormen. Ook het foutloos opschrijven leren ze moeizamer. Daarnaast hebben ze vaak een trage benoemsnelheid, dat wil zeggen moeite met het benoemen van plaatjes en kleuren.

Anderzijds heeft dyslexie een zekere erfelijke oorzaak. Als een van de ouders dyslectisch is, hebben de kinderen een betrekkelijk grote kans om ook dyslectisch te zijn. Het is van belang om te weten dat dyslexie onafhankelijk is van intelligentie. Het komt voor bij leerlingen met een normale en zelfs hoge intelligentie. Kinderen met dyslexie blijven wat betreft hun schoolprestaties achter op het niveau dat van hen mag worden verwacht. Hun lees- en spelling prestaties zijn, ondanks inzet en ijver, niet in overeenstemming met hun vaak goede verstandelijke capaciteiten.

Dyslexiebehandeling

Om achterstand en bijkomende problemen te voorkomen, is het belangrijk dat dyslexie zo vroeg mogelijk wordt ontdekt. Op de Wassenaarse basisscholen worden de vorderingen van de leerlingen gevolgd door middel van toetsen, die worden bijgehouden in een leerlingvolgsysteem. Bij de eerste aanzienlijke achterstand wordt van de school verwacht dat er direct structurele, gerichte hulp aan het kind aangeboden wordt, gedurende twee periodes van 12 weken. Indien na de intensieve hulp geen vooruitgang is geboekt en er een discrepantie bestaat tussen de leerresultaten bij lezen en/of spellen en de andere vakken, kunnen ouders en school een dyslexie onderzoek aanvragen.
De SAD heeft sinds 2011 een samenwerkingsverband met het Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding (HCO). Het HCO beoordeelt de aanvragen voor dyslexieonderzoeken en voert deze uit.

Dyslexieverklaring

Een dyslexieverklaring wordt afgegeven als het HCO heeft vastgesteld dat een kind dyslexie heeft. De dyslexieverklaring beschrijft welke ernstige belemmeringen het kind ondervindt bij het volgen van onderwijs. Daarnaast geeft de dyslexieverklaring aan welke behandeling, materiële voorzieningen (bijv. een audio-versie van de CITO-toets), begeleiding en compensaties/dispensaties in het onderwijs noodzakelijk zijn. De dyslexieverklaring blijft onbeperkt geldig.

Vergoede zorg

Sinds 1 januari  2015 wordt de diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie gefinancierd door de gemeente.

 De vergoeding is alleen bedoeld voor kinderen, wanneer zij volgens de norm tot de zwakste 10% op lezen of tot de zwakste 16% op lezen én de zwakste 10% op spelling behoren. Ook mag er geen sprake zijn van bijkomende (leer)stoornissen.
De dyslexiebehandeling wordt verzorgd door het HCO gegeven op de Wassenaarse basisscholen. Deze medewerkers hebben daartoe een opleiding van ONL (Onderwijszorg Nederland) gevolgd. Deze hulp wordt individueel gegeven. Ouderparticipatie is een belangrijk onderdeel van de behandeling. 

Niet vergoede zorg

Er zijn ook kinderen die niet aan de criteria ‘enkelvoudig' en ‘ernstig' voldoen, maar desondanks wel dyslectisch zijn. Zij komen alleen niet in aanmerking voor de vergoedingsregeling. Het HCO verzorgt ook deze dyslexieonderzoeken.