Home >

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Partijen

De Schooladviesdienst Wassenaar (SAD) ondersteunt het basisonderwijs in Wassenaar: negen basisscholen, zes schoolbesturen, bijna 200 onderwijsgevenden en ruim 2100 kinderen. SAD voorziet in pedagogische, psychologische en onderwijskundige begeleiding. Niet alleen leraren, directies en schoolbesturen, maar ook kinderen en hun ouders/verzorgers maken gebruik van de diensten van SAD. Als onderwijsadviesdienst staat SAD voor advies op maat.

In deze voorwaarden wordt onder Klant verstaan alle personen en organisaties die direct bij de SAD een dienst afnemen. Dat kunnen scholen, leerkrachten, ouders of verzorgers zijn of anderen die als klant direct een educatieve dienst of product afnemen bij de SAD.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken integraal onderdeel uit van alle aangevraagde offertes en daadwerkelijk gesloten overeenkomsten tussen de Klant en de SAD met betrekking tot het door de Klant afnemen van een dienst, zowel in voorschoolse onderwijs, het Primair onderwijs, als in het Voortgezet onderwijs en anderszins zowel tijdens schooltijd als buiten schooltijd.

 2. Indien de Klant andere algemene voorwaarden gebruikt, dan zijn deze nadrukkelijk niet van toepassing op de overeenkomst.

 3. De SAD is alleen gebonden aan afwijkingen of aanvullingen van deze algemene voorwaarden, indien deze schriftelijk en zonder voorbehoud met de Klant zijn overeengekomen.

Artikel 3 - Aanbod

 1. De SAD brengt een aanbod schriftelijk dan wel elektronisch uit. Alle door de SAD uitgebrachte aanbiedingen/offertes en/of gedane toezeggingen zijn vrijblijvend en binden de SAD niet.

 2. De SAD zal zich inspannen om ieder aanbod zodanige informatie te laten bevatten dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 3. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt en overhandigd aan de Klant en deze maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van de SAD.

 4. De SAD mag aan het uitbrengen van een aanbod en/of de aanvaarding van een opdracht de voorwaarde verbinden dat de Klant zijn persoonsgegevens verstrekt en/of een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart overlegt.

 5. Wijzigingen en/of aanvullingen in de opdrachtbevestiging en/of overeenkomst kunnen enkel na schriftelijk akkoord van SAD onderdeel uitmaken van de overeenkomst.

 6. Indien de door de Klant verzochte aanbieding/offerte door de Klant niet wordt geaccepteerd, is de SAD gerechtigd de kosten die gemoeid waren met deze door de Klant verzochte aanbieding/offerte bij de Klant in rekening te brengen.

Artikel 4 - Overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt niet eerder tot stand dan na schriftelijke bevestiging van de SAD, dan wel indien de SAD met de uitvoering van de overeenkomst is aangevangen of zich anderszins gebonden acht.

 2. De SAD zal een opdrachtbevestiging aan de Klant doen toekomen. Indien de Klant niet akkoord gaat met de inhoud van de opdrachtbevestiging dan dient de Klant dit onverwijld, doch uiterlijk 3 werkdagen na datum van de opdrachtbevestiging en in ieder geval voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst schriftelijk aan de SAD te kennen te geven. Na deze termijn is het recht van de Klant om dienaangaande te reclameren komen te vervallen. 

 3. Mocht er sprake zijn van een druk en/of schrijffout in de opdrachtbevestiging, dan is de SAD nimmer gehouden de overeenkomst gestand te doen tegen die vermelde fout in de bevestiging.

Artikel 5 – Annulering

 1. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake educatieve dienstverlening met een vastgelegde startdatum geldt de navolgende annuleringsregeling:
 • a) annulering voordat de dienstverlening is begonnen, geschiedt door middel van een schrijven aan de SAD;
 • b)  bij annulering korter dan één week maar méér dan 3 dagen voor aanvang van de educatieve dienst is de Klant 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van  € 50,-;
 • c)  bij annulering minder dan 3 dagen voor aanvang van de educatieve dienst is de Klant de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd.
  2. Na inschrijving geldt een bedenkperiode van 14 dagen.

Artikel 6 – Beëindiging van de overeenkomst

Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst leidt nimmer tot restitutie van de door de Klant verschuldigde prijs of het vervallen van de betaalplicht daarvan, ook niet indien betaling in termijnen is overeen gekomen.

Artikel 7 - Prijswijzigingen

De door de SAD gehanteerde prijzen zijn exclusief btw en zijn vast en bindend, tenzij door de SAD uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De door de SAD gehanteerde prijzen in onder meer offertes en overeenkomsten zijn gebaseerd op de marktsituatie ten tijde van het afgeven van de aanbieding/offerte, respectievelijk het sluiten van de overeenkomst. Indien omstandigheden (waaronder wijziging van de marktomstandigheden en het tijdsverloop tussen het afgeven van de aanbieding/offerte en/of het aangaan van de overeenkomst en de daadwerkelijke levering) naar het oordeel van de SAD nopen dat de prijzen te worden gewijzigd, dan is de SAD te alle tijden gerechtigd de prijzen aan te passen aan de tot het moment van de levering opgetreden wijzigingen in omstandigheden.

Artikel 8 - Betaling

 1. Betaling vindt plaats middels bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de SAD aangegeven IBAN-rekening of betaling door middel van andere door banken erkende vormen van elektronisch betalen of middels automatische incasso, tenzij anders is overeengekomen.
 2. De Klant is verplicht tot betaling binnen de op de factuur van de SAD vermelde datum, doch bij gebreke van deze vermelding in ieder geval binnen 30 dagen na datum van de factuur. Reclames en/of klachten van de Klant schorten de betalingsverplichting en/of betalingstermijn niet op.
 3. De SAD is te allen tijde gerechtigd om zonder reden van de Klant een voorschot en/of persoonlijke of zakelijke zekerheid te verlangen tot maximaal het totaalbedrag van de order. Indien de Klant deze zekerheid niet tijdig levert, is de SAD gerechtigd niet meer te leveren en na schriftelijke ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden. De SAD is ter zake nimmer gehouden tot schadevergoeding.
 4. Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Klant – met inachtneming van het bepaalde in het volgende lid – betalen volgens de termijnen en de percentages, zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
 5.  Betaling van een educatieve dienst vindt plaats uiterlijk 3 dagen vóór het moment dat de educatieve dienst van start gaat.
 6. Bij de niet-nakoming van de betalingstermijn is de Klant zonder ingebrekestelling in verzuim. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die de SAD maakt ter voldoening van haar vordering komen voor rekening van de Klant. Tevens is de Klant over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. De buitengerechtelijke (incasso)kosten bedragen in ieder geval 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende        € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,-, een en ander met een minimum van € 40,-.
 7. De Klant is nimmer bevoegd tot verrekening van hetgeen zij aan de SAD verschuldigd is met hetgeen SAD aan de klant verschuldigd zou zijn. Betaling door de Klant van het aan de SAD verschuldigde dient altijd te geschieden zonder enige aftrek en/of korting. De Klant is eveneens niet gerechtigd haar betaling aan de SAD op te schorten.
 8. In het geval van (onder meer) niet (tijdige) betaling door de Klant, aanvraag surseance, faillissement, liquidatie en stillegging, dan wel verandering van de zeggenschap binnen de onderneming van de Klant en/of indien beslag op de zaken en/of vorderingen van de Klant is gelegd, is al hetgeen de SAD van de Klant te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar. De Klant is verplicht de SAD onverwijld op de hoogte te stellen indien een van de bovengenoemde situaties zich voordoet.
 9. Klachten van de Klant inzake facturen dienen door de Klant binnen twee weken na factuurdatum schriftelijk bij de SAD te worden ingediend, bij gebreke waarvan beroep op een tekortkoming cq klacht ter zake zal komen te vervallen. 

 

Artikel 9 – Overmacht

Indien er sprake is van een overmachtssituatie is de SAD gerechtigd hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden. De SAD is in dat geval nimmer gehouden tot enige schadevergoeding jegens de Klant. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan oorlog, stakingen van werknemers van de SAD of door de SAD ingeschakelde derden, overheidsmaatregelen, energiestoringen en overige situaties die de SAD buiten haar wil beletten de overeenkomst naar behoren uit te voeren. Het maakt daarbij niet uit of deze situaties door de SAD waren voorzien.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid van de SAD

 1. De SAD is nimmer aansprakelijk voor schade en kosten jegens de Klant, diens werknemers of door de Klant ingeschakelde hulppersonen, uit welke hoofde dan ook ontstaan, waaronder in ieder geval ook gevolgschade en/of bedrijfsschade. De Klant vrijwaart de SAD, haar werknemers en de door de SAD ingeschakelde hulppersonen voor alle aanspraken van derden.
 2. Het bepaalde in het vorige lid geldt niet als er sprake is van schade ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van de SAD.
 3. Indien de SAD ondanks de voorgaande leden toch aansprakelijk is voor schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag ad € 10.000,-, althans indien de schade valt onder de dekking van een door de SAD afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, tot het bedrag van de dekking van deze verzekering.

Artikel 11 – Vertrouwelijkheid

Door Klanten verstrekte informatie wordt door de SAD , haar personeel en/of voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld. De SAD conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 12 – Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten door de Klant volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de SAD en wel binnen drie werkdagen nadat de Klant de tekortkoming heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Niet tijdig indienen van de klacht heeft tot gevolg dat de Klant haar rechten terzake verliest.

Artikel 13 – Toepasselijk recht/Forumkeuze/Geschillenregeling

 1. Op alle overeenkomsten, offertes en leveringen met/aan de Klant, alsmede de daaruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen de SAD en de Klant die voortvloeien of in verband staan met de tussen hen gesloten overeenkomst, aanbieding, offerte of levering, zullen met uitsluiting van iedere andere rechtbank worden voorgelegd aan de Rechtbank Den Haag.
 3. De SAD is aangesloten bij Onderwijs Ontwikkeling Nederland (OON), de brancheorganisatie van Onderwijsadviesdiensten in Nederland. In afwijking van de in het vorige lid genoemde rechtbank is SAD te allen tijde en zonder nadere toelichting gerechtigd het geschil voor te leggen aan de beroepscommissie van voornoemde brancheorganisatie.