Home > Ouders > Toelatingsbeleid

Toelatingsbeleid

Plaatsing leerlingen basisscholen Wassenaar         

De Wassenaarse basisscholen hebben gezamenlijke afspraken gemaakt t.a.v. plaatsing van leerlingen op de Wassenaarse basisscholen.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen het plaatsen van vierjarige leerlingen, plaatsing van leerlingen tijdens de basisschoolperiode binnen Wassenaar en plaatsing van leerlingen die tijdens de basisschoolperiode naar Wassenaar verhuizen.

De scholen beslissen zelf of kinderen wel of niet geplaatst kunnen worden zoals de wet voorschrijft. Uitgangspunt bij plaatsing is altijd het belang van de leerlingen.

  

Plaatsing van vierjarige leerlingen

- Leerlingen kunnen worden aangemeld op driejarige leeftijd (minimaal 10 weken voordat ze vier jaar worden zoals de wet voorschrijft). Bij een gedeelte van de scholen kan er een vooraanmelding gedaan worden.  NB: aanmelding geeft geen recht op plaatsing.

- Vanaf 0 tot 3 jaar kunt u uw kind bij sommige scholen vooraanmelden via het vooraanmeldingsformulier. Dit formulier treft u op de website van de basisscholen aan. Daarbij geeft u aan of uw kind ook bij een andere basisschool is aangemeld. Zo ja, welke school en wat de voorkeur van plaatsing is.

- Leerlingen worden ingeschreven op driejarige leeftijd zoals de wet voorschrijft.

 - Alle scholen hanteren hun eigen criteria voor toelating, die u op elke school kunt verkrijgen.

 

De school waar u uw kind heeft aangemeld geeft, voorafgaand aan het kalenderjaar waarin uw kind drie jaar wordt, aan of uw kind wel of niet kan worden ingeschreven met de vraag of van de inschrijving gebruik wordt gemaakt. Via een formulier geeft u aan of u hier wel of niet gebruik van maakt.      

Indien uw kind niet kan worden geplaatst ontvangt u daarover bericht en kan op uw verzoek uw kind op de wachtlijst worden geplaatst.

 

Plaatsing van leerlingen tijdens de basisschoolperiode binnen Wassenaar

Het komt voor dat ouders besluiten hun kind(eren) te laten wisselen van school binnen Wassenaar. De scholen hebben afspraken gemaakt over de te volgen procedure. Indien u voornemens bent uw kind(eren) op een andere school in Wassenaar te plaatsen, worden deze afspraken met u besproken. Voordat er tot plaatsing wordt overgegaan is er altijd contact met de huidige school.

 

Plaatsing van leerlingen tijdens de basisschoolperiode die naar Wassenaar verhuizen

Als u naar Wassenaar verhuist kunt u uw kind(eren)  aanmelden op de school van uw voorkeur. Deze school neemt contact op met de huidige school, vanzelfsprekend nadat u daar toestemming voor heeft gegeven.

Als er geen plek is op de school van uw voorkeur, kan die school u verwijzen naar het overzicht op de website van de SAD met de mededeling dat toelating elders niet wordt gegarandeerd (het overzicht treft u hieronder aan).

In geval uw kind een extra zorgvraag heeft en niet direct op een van de scholen geplaatst kan worden, zal er spoedberaad plaatsvinden tussen alle scholen met als doel een plek te vinden voor het desbetreffende kind.

 

 N.B.: De medewerkers van de Schooladviesdienst gaan niet over de plaatsing van leerlingen op de basisscholen in Wassenaar, ook geven zij geen advies over plaatsingen of schoolkeuzes. Daarvoor moet u contact opnemen met de scholen.

 

The employees of the Schooladviesdienst do not advise on the choice of school.

 The employees of the SchoolAdviesDienst aren’t involved in the placement of students at primary schools in Wassenaar, nor they advice about placements or school choices. You must contact the schools for this.

 

Beschikbaar per februrai 2024:

 

NB: Er kunnen geen rechten ontleend worden aan dit schema.